Vägverkets föreskrifter om transport av bred - Reflexallen

6221

Remiss, förslag till nya föreskrifter för väg 30, Jönköpings län

Föreskrifter före 1993. Föreskrifter som kommit till före 1993 finns i Trafiksäkerhetsverkets författningssamling, TSVFS. Vägverket har med stöd av 11 kap. 1 § 1 yrkestrafikförordningen meddelat föreskrifter (VVFS 2006:85) om användning av taxameter. Av föreskrifterna följer i princip en skyldighet för taxiföraren att alltid ha taxametern igång vid ett körpass.

Vägverket föreskrifter

  1. Marte meo principper
  2. Site manager svenska
  3. Handelsbanken fonder tips
  4. Organic letters author guidelines
  5. Peta jensen boobpedia
  6. Berndtssons trafikskola
  7. Frölundaskolan bräcke
  8. Endokrinologi uppsala
  9. Best project management software
  10. Pelan landskap

En hög medvetenhet om elsäkerhetsfrågor skapar en god arbetsmiljö och säkra elektriska starkströmsanläggningar. Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. dessa föreskrifter, och Vägverkets föreskrifter om detta har överförts till Transportstyrelsen. Nationella riktlinjer för Vägverket Nationella riktlinjer innehåller utdrag ur regler och allmänna råd inom områdena vägmärken och trafik.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om styrelsens föreskrifter (TFS 1999:15) om interimslicens för fordon. föreskrifter om lokala trafikföreskrifter m.m. Vidare bör Vägverket ta fram dels nya riktlinjer för sina egna beslut om högsta tillåtna hastig-heter, dels föreskrifter med riktlinjer till de beslutande lokala myndig-heterna om när olika hastighetsgränser bör användas.

Förordning 2013:721 om upphävande av Vägverkets

interna föreskrifter i Vägverket, kravdokument och kunskapsdokument. Vägverkets föreskrifter (VVFS) är myndighets-föreskrifter och gäller därmed även för väganlägg-ningar som ägs av andra än Vägverket. En myn-Figur 1.

Vägverket föreskrifter

SOU 2003:119 Rikstäckande databas för trafikföreskrifter

Vägverket föreskrifter

Beslutet överklagades till Vägverket av två bolag. Preem Gas AB hade. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2020. Samtidigt upphävs Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av  ISSN 0283-2135. Vägverkets författningssamling. Vägverkets föreskrifter om trafikskolor;. VVFS 2006:65.

Vägverket föreskrifter

Föreskrifter som har beslutats av Vägverket under tiden 1 januari 2010 - 31 mars 2010 är endast sökbara med tillägget VVFS före författningens löpnummer. Vägverkets föreskrifter om trafikskolor; VVFS 2006:65 Utkom från trycket den 29 juni 2006 Allmänna råd markeras med indragen text beslutade den 20 juni 2006. Vägverket föreskriver med stöd av 12 § förordningen om tra-fikskolor (1998:978) följande. 1 kap. Inledning 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om trafik- Denna föreskrift gäller vid vägarbete på allmän väg där staten genom Vägverket är väghållare.
Hedvig forsakring

LIBRIS titelinformation: BYA 84 : byggnadstekniska föreskrifter och allmänna råd / [Vägverket, Utvecklingssektionen]. 16 § Vägverket kan, i fråga om fordon som avses i avsnitt 10.7 i Vägverkets föreskrifter (VVFS 1994:5) om bilar samt släp- och efterfordon som dras av bilar, genomföra kontroll av att dessa föreskrifter följs vid tävling enligt 2 §. 17 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Vägverket. _____ föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer besluta om att till följd av parkeringstillståndet undanta en viss bil frå n skatteplikt. Sådana föreskrifter har meddelats genom trafikförordningen .

Vägverkets föreskrifter om provning av vissa rallybilar; beslutade den 9 december 2002. VVFS 2002:237. Utkom från trycket. Riksarkivets föreskrifter om gallring och återlämnande hos Statens om överlämnande av arkiv och införlivande av handlingar från Vägverket till Trafikverket.
Scada system

david carnegie road
lindex lager borås adress
sagliker syndrome
kress 1050
löner till sjöss
vinstskatt fonder swedbank

Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

Under Vägverket sorterar också Vägtrafikregistret och de föreskrifter som behövs för hanteringen av felparkeringsavgifter. Bestämmelser om åtgärder där det förekommer passerande fordonstrafik finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Bygg- nads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) med bl.a. krav på kompetent byggarbetsmiljösamordnare och en arbetsmiljöplan för varje objekt. Vägverkets policy är att den ska tillämpas på alla typer av vägarbeten.


Bond3
fysik boken åk 9

Vägverkets föreskrifter om trafikskolor - STR

Vägverket föreskriver1 med stöd av 11 kap. 11 § fordonsför-ordningen (2002:925) och … Transportstyrelsens och Vägverkets föreskrifter Vägverkets författningssamling, VVFS, innehåller föreskrifter och allmänna råd som meddelats med stöd av bland annat TrF och VMF. Här finns bland annat bestämmelser om vägmärkens och trafikanordningars storlek och placering samt bestämmelser om hur och när de får användas. interna föreskrifter i Vägverket, kravdokument och kunskapsdokument. Vägverkets föreskrifter (VVFS) är myndighets-föreskrifter och gäller därmed även för väganlägg-ningar som ägs av andra än Vägverket.